Prejsť na obsah
Ústav architektúry občianskych budov

simkovic

miestnosť: 402/ tel.: (02) 57276 412/ mail: simkovic@fa.stuba.sk

Pedagogická činnosť:


Pedagogicky pôsobí v predmetoch:
Koncepcia vnútorných priestorov
Ateliér III
Ateliér VI modulu M 2
Centrá voľného času
Občianske budovy II
Architektonický projekt
Ateliér architektonického navrhovania II
Ateliér II
Diplomový projekt
Diplomový seminár
Revitalizácia verejných budov

Garantuje predmety:
Nové prístupy v navrh. obč.bud. - úvod do digit. arch. M 2
Ateliér II - architektonická tvorba
Digitálna architektúra I. - skriptovanie
Digitálna architektúra II.

Publikačná činnosť:


ŠIMKOVIČ, Vladimír: Kultúrne zariadenia - Od tradícií k virtualite. Architektúra a urbanizmus : časopis pre teóriu architektúry a urbanizmu roč. 36, č. 3-4. s. 67-86. ISSN 0044-8680

ŠIMKOVIČ, V.: Josef Pleskot a intelektuální abstrakce , Architekt 9/98, str. 59

ŠIMKOVIČ, V.: Vše potřebné k holému přežití. Príloha čas. Architekt 1998, Publikované ešte raz Architekt 5/99 str.58-59

ŠIMKOVIČ, V.: Alena Šrámková ve Fragnerově galerii - k výstavě názoru, Architekt 3/97 str.50-51

ŠIMKOVIČ, V.: Na téma setkání na Spišské kapitule v 80. Letech,Architekt 5/99 str. 53-56, účastník diskusie

ŠIMKOVIČ, Vladimír - TRGIŇA, T.: Multifunkčné kultúrne a knižničné centrum – Obnova a revitalizácia historických budov Univerzitnej knižnice v Bratislave, Projekt 01/03. Roč. XLV, č. 77/418/2003, s. 22 – 24

ŠIMKOVIČ, Vladimír, BAHNA, Ján: Od knižnice k mediatéke, Stavba (CZ) 3/2007, str. 72 – 77, ISSN 1210-9568

ŠIMKOVIČ, Vladimír - BAHNA, Ján: Príbeh Univerzitnej knižnice. In: Projekt 01/03, Roč. XLV, č. 7/418/2003, s. 24 - 32, (50%, 50%)

Šimkovič, Vladimír - Tartaľ, Michal: Digitálna architektúra ako softvérový problém. In: Eurostav. - ISSN 1335-1249. - roč.16, č.4 (2010), s. 44-47

Šimkovič, Vladimír: Rekonštrukcia Univerzitnej knižnice v Bratislave. In: Stavba ČR. - ISSN 1210-9568. - roč.l4, č.3 (2007), s. 72-75

Šimkovič, Vladimír: Koľko modernizmov? Modernistický odkaz v súčasnej slovenskej architektúre. In: Arch. - ISSN 1335-3268. - roč.15, č.4 (2010), s. 50-53

Vedecko-výskumná činnosť:


VEGA 1/0851/08 - Voľné modelovanie v architektúre , riešitelia projektu - Šimkovič, V., Bencová, J., Žitňanský, M., Uhrík, M., Velichová, D., Kolláth, Ľ., Bátor, J., Vrtáková, A., doba riešenia 2008-2010, hlavný riešiteľ

VEGA č. 39/99 - Prestavba zariadení pre kultúru a voľný čas na Slovensku ako dôsledok transformácie plánovaného hospodárstva, grant, Šimkovič, V. , Samová, M., Žitňanský, M., Schleicher, A., a i. hlavný riešiteľ, doba riešenia 1999 – 2001

Umelecko-tvorivá činnosť:


simkovic ŠIMKOVIČ, Vladimír (50%) – BAHNA, Ján (50%): Multifunkčné kultúrne a knižničné centrum – obnova a revitalizácia historických budov Univerzitnej knižnice v Bratislave, realizácia 2002 – 2006

ŠIMKOVIČ, V. (50%), Marko, I. (50%) : Hlavné námestie Bratislava, realizácia 1993

ŠIMKOVIČ, V.: Kostol Klarisiek – obnova kostola a prístavba, projekt, 6/2005, realizácia 2006 – 2011

ŠIMKOVIČ, V.: Staroprosecká náves – úprava povrchu, Praha, ČR, realizácia 1995

ŠIMKOVIČ, Vladimír: Obnova antického tábora Gerulata v Rusovciach, projekt pre stavebné povolenie, 10/2005, realizácia

ŠIMKOVIČ. V, HRDÝ, V., MEZOVSKÝ, Ľ., BEŇUŠKA,P. : Urbanistická štúdia nám. SNP v Bratislave, APROX 2001 30%

ŠIMKOVIČ, V.: Urbanistická štúdia Bratislava Staré mesto 1997 ( s P. Beňuškom, V. Hrdým, Ľ. Mezovským) 30%

ŠIMKOVIČ, V.: Úprava priestorov pre knižnicu FA STU, PC ARCH FA STU, prízemie, Nám. Slobody 19, 812 45 Bratislava, štúdia 2009

ŠIMKOVIČ, V. (80%): Obnova Jiráskovho nám. Plzeň, 1.cena 1996, spoluautor

ŠIMKOVIČ, V.: Úprava námestia T. G. Masaryka Přerov, 1996, 3. Cena 2003

ŠIMKOVIČ, V. (50%), BAHNA, J.(50%): Miestny úrad Bratislava – Podunajské Biskupice, 1. Cena. 2003

simkovic ŠIMKOVIČ, Vladimír (autor), Čatloš, M., Bartko, L., Kačáni, Š., Kamenský, J.(spolupráca): Medzinárodná súťaž na riešenie blokov V8 a V10, Vydrica, Bratislava, 2. znížená cena (najvyššie ocenený návrh) 2007

simkovic ŠIMKOVIČ, Vladimír, (35%), Žitňanský, M. (35%), Pavle, M., Tibenská, M., (spolu 35%): Návrh prestavby objektov č. 8, 9, 10 pre nové funkčné využitie, Františkánske námestie, Bratislava, Súťažný návrh, 1. Cena, 2010

simkovic ŠIMKOVIČ, Vladimír (33%), Žitňanský, M. (33%),, Gonda, P. (33%) : Hotel v Banskej Bystrici, Súťažný návrh verejnej anonymnej urbanisticko-architektonickej súťaže, 2. Cena, 2010

simkovic ŠIMKOVIČ, Vladimír (20%), Žitňanský, M. (20%),, Tartaľ, M. (20%), Valúšek, M. (20%): Castellum – nové centrum Rusoviec, súťažný návrh verejnej anonymnej urbanisticko-architektonickej súťaže, 1. cena znížená, 2010

simkovic ŠIMKOVIČ, Vladimír (25%), Žitňanský, M. (25%),, Gonda, P. (25%), Ing.arch. O. Marko, Ing.arch. P. Lényi, Ing.arch. M. Harčarík (spolu 25%): VEREJNÁ ANONYMNÁ URBANISTICKO - ARCHITEKTONICKÁ SÚŤAŽ "OBJEKTY DANUBIA PARKU V ČUNOVE", R-dom: 2. Cena, 2011

simkovic M. Žitňanský, V. Šimkovič, P. Gonda, M. Kollár, M. Vozárová, J. Špaňová, Robert Lőffler: VEREJNÁ ANONYMNÁ URBANISTICKO - ARCHITEKTONICKÁ SÚŤAŽ "OBJEKTY DANUBIA PARKU V ČUNOVE" A-dom/Centrum: Odmena, 2011

Výber študentských prác vedených pedagógom:


Jana Špaňová, Miroslav Pavle:Bratislava - Starý most, Petržalka
3D model - PDF

Andrea Leitmannová: Mediatéka
Michal Janák: Mediatéka Kameňolom
František Kudiváni: Music Center, Bratislava