Prejsť na obsah
Ústav architektúry občianskych budov
Rollová, L., Samová, M., Čerešňová, Z., Končeková, D., Rusňáková, E., Korček, P. Tvorba inkluzívneho prostredia v procese deinštitucionalizácie. Bratislava: Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, 2015

Rollová, L., Čerešňová, Z. Univerzálne navrhovanie objektov komunitných sociálnych služieb. Bratislava: Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, 2015

Brichtová, L., Filipová, M., Končeková, D., Kopcová, E., Samová, M. Záverečná hodnotiaca správa. Bratislava: Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, 2015

ROLLOVÁ, Lea - SAMOVÁ, Mária - ČEREŠŇOVÁ, Zuzana - KONČEKOVÁ, Danica - KORČEK, Pavol. Identifikácia architektonických bariér v prostredí: Vysoké školy a študentské domovy. Bratislava: Nakladateľstvo STU, 2015

ČEREŠŇOVÁ, Zuzana - ROLLOVÁ, Lea. Tvorba inkluzívneho vysokoškolského prostredia. Bratislava: Nakladateľstvo STU, 2015

Čerešňová, Z.,Samová, M., Rollová, L.: Prístupnosť pre všetkých - Schindler Award Access for All. - Bratislava : CEDA FA STU, 2011

ceda

Rollová, L. - Čerešňová, Z.: Prostredie bez bariér. - Bratislava : CEDA FA STU, 2010

ceda

Samová, M. - Rollová, L. - Čerešňová, Z. - Korček, P. - Majcher, S. - Končeková, D.: Audit bezbariérovosti prostredia : Výsledky vedecko-výskumnej grantovej úlohy VEGA 14/09 Ministerstva školstva "Auditorský program - univerzálna prístupnosť hmotného životného prostredia. - Bratislava : CEDA FA STU, 2010

ceda

Rollová, L.: Bezbariérový turizmus. : Nároky osôb so zdravotným postihnutím na ubytovacie zariadenia a služby. - Bratislava : CEDA FA STU, 2010

ceda

BEZBARIÉROVÉ NAVRHOVANIE VYBRANÝCH DRUHOV DOPRAVNÝCH STAVIEB : Prestupové uzly železničnej a autobusovej dopravy, Fakulta architektúry STU, 2010

korcek
Autor:
Pavol Korček

DIGITÁLNA ARCHITEKTÚRA FA STU 2010, Nakladateľstvo STU Bratislava, 2010

qqq
Autorský kolektív:
Vladimír Šimkovič a kolektív

Dňa 23. 6. 2010 sa na FA STU uskutočnila 1-dňová pracovná medzinárodná konferencia s témou DIGITÁLNA ARCHITEKTÚRA. Aktívnymi účastníkmi konferencie a prednášajúcimi boli pedagógovia a architekti z FA STU , VŠVU Bratislava, FA VUT Brno (Ing. Arch. J. Kratochvíl) a FA ČVUT Praha (Ing. Arch. M. Florián, Ing. Arch. M. Růžička a študenti M. Dzurilla, a M. Strigáč). Výstupom konferencie je predkladaný zborník. Predkladaná publikácia je druhou v rade, kde sa snažíme sprístupniť širšiemu okruhu záujemcov práce študentov FA STU Bratislava, venujúcich sa predmetu Digitálna architektúra. I keď sa nejedná o veľký predmet (č. 52130 v letnom semestri 2009/2010), je vedený aj s pomocou doktorantov s témami príbuznými so študentskými zadaniami. Máme tak praktickú možnosť overiť si teoretické poznatky v malom merítku. Prezentácia na seminári spolu s výstavou v časti vestibulu FA bola zorganizovaná v rámci grantovej úlohy z Fondu E. Belluša č. 28/2009 s názvom “Digitálna architektúra FA STU 2010”.

Elektronická verzia publikácie

TVORBA BEZBARIÉROVÉHO PROSTREDIA, EUROSTAV, 2008

qqq
Autorský kolektív :
M. Samová, L. Rollová, , Z. Čerešňová, P. Korček, S. Majcher, Z. Repček

Publikácia sa komplexne zaoberá princípmi tvorby prostredia bez bariér. Je určená tým, ktorí sa podieľajú na návrhu a realizácii bezbariérového prostredia (architekti, projektanti, zhotovitelia stavieb), investorom a odborníkom, ktorí sa zúčastňujú schvaľovacieho procesu a kolaudácie objektov, študujúcim, zdravotne postihnutým občanom a ich združeniam i širokej odbornej a laickej verejnosti. Poskytuje súhrn informácií o existujúcich riešeniach, dostupných zariadeniach, uvádza aj početné konkrétne návrhy so špecifikovaním na rôzne situácie. Sleduje nielen všeobecné ciele tvorby bezbariérového prostredia, ale zameriava sa aj na detaily pre tvorbu navrhovania na mieru. Obsahuje komplexné informácie, ako správne navrhnúť prostredie, v ktorom žijeme, aby bolo priateľské, prístupné a bezpečné pre všetkých a nevytváralo bariéry.

Späť na úvodnú stránku ústavu >>>