Prejsť na obsah
Ateliér Vitková /Špaček
Študent: bc. Jakub Hruška
Ročník: 2. roč. Ing. 
Predmet: 2_AT3_U-Ateliér 3-urbanistická tvorba
Práca sa zaoberá témou potravinovej sebestačnosti, potravinovej bezpečnosti a poľnohospodárskej udržateľnosti mesta Bratislava a jeho priľahlého okolia s výhľadom do roku
2050. Snaží sa poukázať na nepriaznivú situáciu v poľnohospodárskom sektore a vysvetliť, prečo súčasné trendy, napriek tomu, že vďaka ním môžeme vyprodukovať väčšie množstvo jedla za neporovnateľne nižšiu sumu, než kedykoľvek predtým, nie sú trvalo udržateľné a sú nepriaznivé pre planétu, čo nám hrozí, ak ich nezmeníme, do akej komplikovanej situácie sme sa to dostali, a najmä, na konkrétnych príkladoch ukázať, ako z toho von.