Prejsť na obsah
Ateliér - Kráľová / Zacharová

DEDIČSTVO PRE ROZVOJ

>>> Vertikálne ateliéry (prehľad)

VA - ZS 2019/2020

Prihlasovanie do vetikálneho ateliéru a na jednotlivé témy je možné elektronicky na e.mail: kralova@fa.stuba.sk

Aby bolo možné efektívne zorganizovať výberové konanie študent do mailu napíše svoje meno, priezvisko, aktuálny ročník štúdia, prípadne aj tému ktorú by mal záujem riešiť. Na základe toho bude vytvorený poradovník a vyhradený čas kedy sa spoločne v neformálnom rozhovore porozprávame o podrobnostiach

Termíny výberového konania pre letný semenster 2019/2020:

1.kolo: v stredu 12.2.2020 od 14:00 do 18:00 miestnosť 225
2. kolo: v piatok 14.2.2020 od 10:00 do 12:00 miestnosť 225
 

Na osobný pohovor si podľa vlastného výberu prineste grafické podklady niektorej z vašich predchádzajúcich ateliérovych prác. V prípadne záujmu o iné zadanie aj stručné podklady k tejto téme. Tešíme sa na spoluprácu.

Všetci (vrátane Erazmus študentov) ste srdečne vítaní.   

 

Maximálny počet študentov vo VA = 14 + 2 ERAZMUS

 (5 študentov 4 roč., + 6 študentov 5 roč. + 5 študentov 6 roč.) 

Aktuálne voľné kapacity:

 (1x študent 4 roč., + 4x študent 5 roč./ resp. ERAZMUS)     

                                                             

Študenti v našom tíme:
Natália Némethyová (4. roč.)__ Eliška Osvaldová (4.roč.)__ Natália Plevjaková (4. roč.)
Andrea Furdová (4. roč.)
Simona Bohovicová - Víťazová (5. roč.)__ Daniel Lacuš  (5. roč.)
Martina Jelínková (6. roč.)__ Ivan Kanich  (6. roč.)__ Barbora Kukučková (6. roč.)__ Viktor Lampert  (6. roč.)  Nicolette Andeleková (6. roč.)

  

Koncepcia pôsobenia ateliéru je založená na aktívnom prepojení vzdelávacieho systému prípravy budúcich architektov so „svetom projekčnej praxe“, čo je zosobnené  v zložení tímového vedenia ateliéru:

  • Ing. Eva Kráľová, CSc. – pedagóg FA STU za vzdelávaciu sféru a 
  • arch. Zuzana Zacharová – autorizovaná architektka SKA, z projektovej kancelárie ADOM. M Studio a designfactory, o.z. za prax.

Využívanie architektonického dedičstva (prostredníctvom jeho revitalizácie) je alternatívou k existujúcej praxi extenzívneho monofunkčného developmentu realizovaného záberom prírodných zdrojov (neurbanizovaných plôch) s degradujúcim dopadom na ekológiu prostredia alebo na plochách získaných elimináciou dochovaného dedičstva.

Výučba študentov bude založená na previazanosti sledovania spoločenských trendov, teoretických poznatkov, inovácií a metodickej výbavy s ich uplatnením do kreatívneho navrhovania revitalizácie architektonického dedičstva.

Metodická koncepcia výučby – analógia procesov prípravy a realizácie investičných zámerov

 študenti „zažijú“ všetky činnosti a kooperácie, na ktorých sa architekt priamo zúčastňuje v rámci procesov

  •  predprojektová príprava - prieskumy, rozbory, formulácie vízií, konceptu, zadaní a odporúčaní
  •  projektová príprava - od tvorby konceptu k projektovému návrhu vrátane detailu
  •  realizačná fáza projektu - všetky stupne PD, vrátane konzultácie s profesistami

Ukončenie jednotlivých procesných fáz bude prebiehať formou špecifického podujatia – eventu, v rámci ktorého bude simulovaný priebeh reálnej aktivity (napr. predstavenie investorovi, obecnému zastupiteľstvu, rokovanie kontrolného dňa a pod.) tak, aby sa upevnila zážitková skúsenosť. V rámci prezentačných aktivít budú študenti vedení tiež k odborným publikačným výstupom (článok o svojom projekte, resp. o riešenom probléme).

Výchovu k tímovej práci v architektonickom ateliéri podporí možnosť využívania odborného zázemia profesistov architektonického ateliéru, v ktorom pôsobí Ing. arch. Zuzana Zacharová. Bonusom bude možnosť pre študentov zapájať sa do vybraných aktivít partnerského projekčného ateliéru ADOM. M Studio a občianskeho združenia design factory (napr. odborné exkurzie, diskusie o architektúre, dizajne a estetike životného štýlu, výstavy, prezentácie a iné) podľa aktuálneho programu.

1