Prejsť na obsah
Ateliér - Kráľová / Zacharová

DEDIČSTVO PRE ROZVOJ

>>> Vertikálne ateliéry (prehľad)

Koncepcia pôsobenia ateliéru je založená na aktívnom prepojení vzdelávacieho systému prípravy budúcich architektov so „svetom projekčnej praxe“, čo je zosobnené  v zložení tímového vedenia ateliéru:

  • Ing. Eva Kráľová, CSc. – pedagóg FA STU za vzdelávaciu sféru a 
  • arch. Zuzana Zacharová – autorizovaná architektka SKA, z projektovej kancelárie ADOM. M Studio a designfactory, o.z. za prax.

Využívanie architektonického dedičstva (prostredníctvom jeho revitalizácie) je alternatívou k existujúcej praxi extenzívneho monofunkčného developmentu realizovaného záberom prírodných zdrojov (neurbanizovaných plôch) s degradujúcim dopadom na ekológiu prostredia alebo na plochách získaných elimináciou dochovaného dedičstva.

Výučba študentov bude založená na previazanosti sledovania spoločenských trendov, teoretických poznatkov, inovácií a metodickej výbavy s ich uplatnením do kreatívneho navrhovania revitalizácie architektonického dedičstva.

Metodická koncepcia výučby – analógia procesov prípravy a realizácie investičných zámerov

 študenti „zažijú“ všetky činnosti a kooperácie, na ktorých sa architekt priamo zúčastňuje v rámci procesov

  •  predprojektová príprava - prieskumy, rozbory, formulácie vízií, konceptu, zadaní a odporúčaní
  •  projektová príprava - od tvorby konceptu k projektovému návrhu vrátane detailu
  •  realizačná fáza projektu - všetky stupne PD, vrátane konzultácie s profesistami

Ukončenie jednotlivých procesných fáz bude prebiehať formou špecifického podujatia – eventu, v rámci ktorého bude simulovaný priebeh reálnej aktivity (napr. predstavenie investorovi, obecnému zastupiteľstvu, rokovanie kontrolného dňa a pod.) tak, aby sa upevnila zážitková skúsenosť. V rámci prezentačných aktivít budú študenti vedení tiež k odborným publikačným výstupom (článok o svojom projekte, resp. o riešenom probléme).

Výchovu k tímovej práci v architektonickom ateliéri podporí možnosť využívania odborného zázemia profesistov architektonického ateliéru, v ktorom pôsobí Ing. arch. Zuzana Zacharová. Bonusom bude možnosť pre študentov zapájať sa do vybraných aktivít partnerského projekčného ateliéru ADOM. M Studio a občianskeho združenia design factory (napr. odborné exkurzie, diskusie o architektúre, dizajne a estetike životného štýlu, výstavy, prezentácie a iné) podľa aktuálneho programu.

1