Prejsť na obsah
Ateliér - Kráľová / Zacharová

Prihlasovanie do vetikálneho ateliéru a na jednotlivé témy je možné elektronicky na e.mail: kralova@fa.stuba.sk

Aby bolo možné efektívne zorganizovať výberové konanie študent do mailu napíše svoje meno, priezvisko, aktuálny ročník štúdia, prípadne aj tému ktorú by mal záujem riešiť. Na základe toho bude vytvorený poradovník a vyhradený čas kedy sa spoločne v neformálnom rozhovore porozprávame o podrobnostiach

Termíny výberového konania pre zimný semenster 2020/2021:

budú zverejnené čoskoro
 

Na osobný pohovor si podľa vlastného výberu prineste grafické podklady niektorej z vyšich ateliérovych prác. V prípadne záujmu o iné zadanie aj stručné podklady k tejto téme. Tešíme sa na spoluprácu.

Všetci (vrátane Erazmus študentov) ste srdečne vítaní.   

 

Maximálny počet študentov vo VA = 14 + 2 ERAZMUS

 (5 študentov 4 roč., + 6 študentov 5 roč. + 5 študentov 6 roč.) 

Aktuálne voľné kapacity:

 (1x študent 4 roč., + 4x študent 5 roč./ resp. ERAZMUS)

  

Ponuka tém historických objektov / areálov na zadania vychádza z aktuálnych verejných súťaží, alebo z podnetov praxe, t.j.  z miest a obcí, od inštitúcií, právnických alebo súkromných osôb.   

Zadané témy sú následne rozdelené podľa rozsahu zadania do štyroch kategórií:  XL, L, M, S. 

1

Študenti z rôznych ročníkov tak majú možnosť vybrať si tému podľa rozsahu svojej ateliérovej tvorby na prvom aj druhom stupni štúdia FA STU. Pričom urbanistický, architektonický, umelecký alebo interiérový detail sa rieši v každom z vybraných zadaní. Bakalárska a diplomová práca sa rieši v rozsahu lokalitného programu špecifikovaného granantom štúdia na FA STU. Možnosť výberu témy a lokality je na študentovi.

Zadanie 1:

Prvé zadanie sa v širšom meradle zaoberá rozvojom a potenciálom nového využitia verejného priestoru v bývalej vodnej priekope pod Michalskou bránou v centre Bratislavy a jeho sprístupnenia z viacerých smerov. V užšom meradle sa na podnet investora bude zaoberať vybranými objektmi v okolí letnej čitárne U červeného raka. 

Zadanie 1

Červený rak

Zadanie 2:

Druhé zadanie v širšom meradle nadväzuje na historický výskum priemyselného dedičstva v zóne Chalupkova a potenciálom jeho implementácie do nového developmentu v najbližšom okolí. Niektoré časti tohto územia sú už vo výstavbe, iné stále hľadajú nové využitie. V spolupráci s vlastníkmi týchto parciel a objektov sa budú overovať a hľadať možnosti kontextuálneho dotvorenia celého územia a nové funkčné využitie jednotlivých industriálnych objektov. 

Zadanie 2

industiál

Rozvoj zóny

Skúsenosti zo zahraničia, ale priamo v tejto lokalite aj príklad zachovania teplárne Čulenova potvrdzujú, že: ,,Nové využitie existujúceho stavebného fondu je jedinečnou príležitosťou pre skutočnú kreativitu. Ak hľadá dnes architekt legitimitu vo svojej práci, musí ju nájsť práve v logickej konverzii a revitalizácii starých objektov. O konverzii platí, že je celkovo náročnejšia ako tvorba nových objektov, pretože ju príliš modifikujú existujúce štruktúry."   (Renzo Piano) 

ZADANIE PRE ŠTUDENTOV 3. ROČNÍKA - Malý ateliér IV. Obnova pamiatok 2020

Predmetom zadania je prístavba/nadstavba historického objektu v industriálnej zóne Chalupkova v Bratislave.

Zadanie 1: Prístavba/nadstavba historického objektu - ORBÁN

Cieľ: Komplexný návrh nového využitia objektu s pridanou hodnotou a funkciou podľa vlastného uváženia

Podklady: K dispozícii je DWG a 3D Sketchup model širších vzťahov + súčasný stav, územný plán zóny, fotodokumentácia a ďalšie podklady budú doplnené priebežne podľa potreby

Link na stiahnutie podrobností k širším vzťahom: https://we.tl/t-KplDPihxyU

Link na stiahnutie podkladov k Orbánovi: https://we.tl/t-lfpFelOLEQ

       

Fotografie súčasného stavu budovy ORBÁN a fotografia súčasného stavu divadla METEORIT (interiér a exteriér)