Prejsť na obsah
Ateliér - Kráľová / Zacharová

Ponuka tém historických objektov / areálov na zadania vychádza z aktuálnych verejných súťaží, alebo z podnetov praxe, t.j.  z miest a obcí, od inštitúcií, právnických alebo súkromných osôb.

Zadané témy sú následne rozdelené podľa rozsahu zadania do štyroch kategórií:  XL, L, M, S. 

1

Študenti z rôznych ročníkov tak majú možnosť vybrať si tému podľa rozsahu svojej ateliérovej tvorby na prvom aj druhom stupni štúdia FA STU. Pričom urbanistický, architektonický, umelecký alebo interiérový detail sa rieši v každom z vybraných zadaní.  

Zadanie 1:

Prvé zadanie sa v širšom meradle zaoberá rozvojom a potenciálom nového využitia verejného priestoru v bývalej vodnej priekope pod Michalskou bránou v centre Bratislavy a jeho sprístupnenia z viacerých smerov. V užšom meradle sa na podnet investora bude zaoberať vybranými objektmi v okolí letnej čitárne U červeného raka. 

Zadanie 1

Červený rak

Zadanie 2:

Druhé zadanie v širšom meradle nadväzuje na historický výskum priemyselného dedičstva v zóne Chalupkova a potenciálom jeho implementácie do nového developmentu v najbližšom okolí. Niektoré časti tohto územia sú už vo výstavbe, iné stále hľadajú nové využitie. V spolupráci s vlastníkmi týchto parciel a objektov sa budú overovať a hľadať možnosti kontextuálneho dotvorenia celého územia a nové funkčné využitie jednotlivých industriálnych objektov. 

Zadanie 2

industiál

Rozvoj zóny

Skúsenosti zo zahraničia, ale priamo v tejto lokalite aj príklad zachovania teplárne Čulenova potvrdzujú, že: ,,Nové využitie existujúceho stavebného fondu je jedinečnou príležitosťou pre skutočnú kreativitu. Ak hľadá dnes architekt legitimitu vo svojej práci, musí ju nájsť práve v logickej konverzii a revitalizácii starých objektov. O konverzii platí, že je celkovo náročnejšia ako tvorba nových objektov, pretože ju príliš modifikujú existujúce štruktúry."   (Renzo Piano)