Prejsť na obsah
Obnova architektonického dedičstva

Ateliér Pauliny - Hrašková - Vošková


ZAHÁJENIE ATELIÉRU SA BUDE KONAŤ 23.9.2019 O 14,00 V ATELIÉRI Č. 435

Finálny zoznam študentov  prijatých do VAt na ZS 2019/2020

 1. Verena Držíková
 2. Agáta Udvardiová
 3. Denisa Mrvová
 4. Lívia Bulíková
 5. Lukáš Ďurian
 6. Ivana Cicka
 7. Lucia Senderáková
 8. Viktória Borošová
 9. Hermína Mikešová
 10. Pavol Remenár
 11. Anna Molnárová
 12. Ondrej Jobus
 13. Simona Podolcová
 14. Katarína Urgelová


nitra


Ateliér sa zameriava na úlohy, ktoré súvisia s ochranou a obnovou architektonického dedičstva a novou tvorbou v historickom prostredí, pričom dôraz je kladený na zachovanie autenticity dochovanej architektúry a jej prirodzeného prostredia. Pri práci so študentami sa sústredíme na prepojenie tvorby s praxou – zameriavaním, diagnostikou a výskumom pamiatkových objektov a stavebnou obnovou pracujúcou s tradičnými stavebnými materiálmi, technikami a technológiami. Ateliér je preto vedený na Fakulte architektúry, kde je obohatený prednáškovým cyklom odborníkov z akademického prostredia a vo Vzdelávacom a vedecko-výskumnom centre Fa STU v Banskej Štiavnici, kde je prepájaný s praxou v spolupráci s Centrom pre obnovu pamiatok – Obnova.sk.


Tématické okruhy zadaní ateliéru:

 

Klasický historický stavebný fond – stavebné objekty a ich prostredie –

 • pamiatková obnova a prezentácia s dôrazom na zachovanie autentickej formy v pôvodnom prostredí, používanie tradičných materiálov, techník a technológií.
 • nová tvorba v pamiatkovom prostredí s dôrazom na kontext a nie kontrast. Spôsob nových zásahov do historicky hodnotného objektu, alebo urbanistickej štruktúry, ktoré ako opositum voči „veľkým gestám“ novej architektúry pristupuje k novej tvorbe s pokorou a snahou nesúperiť s historickou architektúrou.

 

Vernakulárna architektúra – staviteľstvo spojené s lokálnou tradíciou

 • Pamiatková obnova ľudovej architektúry a iných špecifických objektov vidieckej architektúry - veľkostne od objektu až po urbanistickú mierku zóny,
 • reálnosť adaptovateľnosti vernakulárnej architektúry na podmienky meniacich sa socio-ekonomických vzťahov vidieka súčasnosti,
 • reflexia regionálnych špecifík architektúry v súčasných tvaroch stavieb a ich harmonické pôsobenie vo vzťahoch v sídle,
 • Nová tvorba v historickom vidieckom prostredí s dôrazom na používanie tradičných materiálov, metód a spôsobov konštrukcie využívajúcej lokálne zdroje. (ekologicky viazaná tvorba a trvalo udržateľný rozvoj)