Prejsť na obsah
Obnova architektonického dedičstva

nitra


Ateliér sa zameriava na úlohy, ktoré súvisia s ochranou a obnovou architektonického dedičstva a novou tvorbou v historickom prostredí, pričom dôraz je kladený na zachovanie autenticity dochovanej architektúry a jej prirodzeného prostredia. Pri práci so študentami sa sústredíme na prepojenie tvorby s praxou – zameriavaním, diagnostikou a výskumom pamiatkových objektov a stavebnou obnovou pracujúcou s tradičnými stavebnými materiálmi, technikami a technológiami. Ateliér je preto vedený na Fakulte architektúry, kde je obohatený prednáškovým cyklom odborníkov z akademického prostredia a vo Vzdelávacom a vedecko-výskumnom centre Fa STU v Banskej Štiavnici, kde je prepájaný s praxou v spolupráci s Centrom pre obnovu pamiatok – Obnova.sk.


Tématické okruhy zadaní ateliéru:

 

Klasický historický stavebný fond – stavebné objekty a ich prostredie –

  • pamiatková obnova a prezentácia s dôrazom na zachovanie autentickej formy v pôvodnom prostredí, používanie tradičných materiálov, techník a technológií.
  • nová tvorba v pamiatkovom prostredí s dôrazom na kontext a nie kontrast. Spôsob nových zásahov do historicky hodnotného objektu, alebo urbanistickej štruktúry, ktoré ako opositum voči „veľkým gestám“ novej architektúry pristupuje k novej tvorbe s pokorou a snahou nesúperiť s historickou architektúrou.

 

Vernakulárna architektúra – staviteľstvo spojené s lokálnou tradíciou

  • Pamiatková obnova ľudovej architektúry a iných špecifických objektov vidieckej architektúry - veľkostne od objektu až po urbanistickú mierku zóny,
  • reálnosť adaptovateľnosti vernakulárnej architektúry na podmienky meniacich sa socio-ekonomických vzťahov vidieka súčasnosti,
  • reflexia regionálnych špecifík architektúry v súčasných tvaroch stavieb a ich harmonické pôsobenie vo vzťahoch v sídle,
  • Nová tvorba v historickom vidieckom prostredí s dôrazom na používanie tradičných materiálov, metód a spôsobov konštrukcie využívajúcej lokálne zdroje. (ekologicky viazaná tvorba a trvalo udržateľný rozvoj)