Prejsť na obsah
Vedúci ateliéru

Ing. arch. Pavol Pauliny, PhD.

foto qqqNa Fakulte architektúry STU pôsobí ako vedúci Ústavu dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok. Zameriava sa na problematiku obnovy architektonického dedičstva a novej tvorby v historicky chránených územiach. Zvláštnu pozornosť venuje metodickým problémom variantných možností pamiatkovej obnovy a využitiu tradičných materiálov a techník.. Je spoluriešiteľom viacerých vedeckých grantov a štátnej úlohy (Ochrana a záchrana archeologických a historických pamiatok na Slovensku ako integrálna súčasť európskeho kultúrneho dedičstva - koncepcia a realizácia). Je členom Národného komitétu ICOMOS Slovensko, Pamiatkovej komisie pri Krajskom pamiatkovom úrade Nitra, dočasnej pracovnej skupiny pre obnovu národných kultúrnych pamiatok na Ministerstve Kultúry SR a Komisie hlavného mesta Bratislava pre pamätníky a zásahy do verejného priestoru. Je autorizovaným architektom a v umelecko-tvorivej oblasti je autorom a spoluautorom viac ako 23 realizovaných architektonických diel a viac ako 20 realizačných projektov a definitívnych návrhov diel. Je nositeľom ocenenia CE-ZA-R (spoluautor) za rok 2007. 


doc. Ing. arch. Nadežda Hrašková, PhD.

foto qqqNa Fakulte architektúry pôsobí v predmetoch Dejín architektúry a umenia, Ateliéru pamiatkovej obnovy a v predmetoch, zaoberajúcich sa problematikou ľudovej architektúry. Skúsenosti s prácou architekta získava ako autorizovaný architekt svojim profesijným zameraním najmä v oblasti pamiatok, kde projektovala pamiatkovú obnovu viacerých významných objektov a komplexov (kremnická Mincovňa, barbakan, meštianske domy a pod.). Spolupôsobí aj pri umelecko-historických a  umelecko-architektonických výskumoch, ktoré sú fundamentom pre stanovenie účinnej ochrany a obnovy historických objektov. V rámci pedagogického pôsobenia sa zúčastňovala so študentmi viacerých workshopov v zahraničí (Florencia, Graz), ale organizovala medzinárodné workshopy aj a pôde Fakulty architektúry STU (mind21house, mind21factory). Pedagogická orientácia na problematiku ľudovej architektúry sa reflektuje v predmetoch Regionalizmus a v špecifických zadaniach v predmetoch pamiatkových ateliérov. Okrem toho gestoruje niekoľko vzdelávacích programov Univerzity tretieho veku STU, ktoré sú zamerané na architektúru a urbanizmus. Organizuje množstvo odborných exkurzií - poznávanie sveta architektúry, záhradnej tvorby a umenia celkove.


Ing. arch. Katarína Vošková, PhD.

qqq

Na Fakulte architektúry pôsobí ako vedeckovýskumná pracovníčka Ústavu teórie a dejín architektúry a obnovy pamiatok a zároveň je vedúcou Vzdelávacieho a vedecko-výskumného centra FA STU pre obnovu architektonického dedičstva v Banskej Štiavnici. Jej činnosť sa dlhodobo sústreďuje na vzdelávanie v oblasti používania tradičných materiálov, metód a technológií pri obnove pamiatok. Bola iniciátorkou a hlavnou koordinátorkou niekoľkých medzinárodných kurzov a vedeckých seminárov určených remeselníkom, študentom relevantných odborov, architektom – projektantom z praxe ako aj vlastníkom historických objektov: medzinárodný workshop pre remeselníkov a odborný seminár „Materiály techniky a technológie pri obnove pamiatok“ (Banská Štiavnica, 2002), medzinárodný kurz pre remeselníkov a odborný seminár „Vápno a vápenné technológie pri obnove pamiatok“ (Banská Štiavnica, 2005), medzinárodný kurz pre remeselníkov a vedecký seminár „Kameň pri obnove pamiatok“ (Banská Štiavnica, 2010). Okrem účasti na pamiatkových výskumoch, sa permanentne venuje výskumu v teréne, najmä v regióne BŠ, do ktorého zapája aj študentov. Okrem toho je neustále prepojená s praxou v rámci fundrisingu, koordinácie reštaurovania a pamiatkovej obnovy Banskoštiavnickej Kalvárie. Tomuto významnému sakrálnemu komplexu sa venuje už viac ako 10 rokov.  


Spolupráca s inými vzdelávacími inštitúciami a praxou na základe pracovných a osobných kontaktov vedúcich ateliéru - prednáškové a konzultačné cykly v rámci výučby v ateliéri

 • Stavebná Fakulta STU v Bratislave (doc. Ing. Marek Fraštia, PhD.)
 • Stredná priemyselná škola S. Mikovíniho v Banskej Štiavnici (Ing. Dalibor Kostra) - Aplikovanie súčasných moderných geodetických a fotogrametrických technológií pri dokumentácií pamiatok a architektonickej tvorbe v pamiatkovom prostredí.
 • Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta (Ing. arch. Peter Krušinský, PhD.) - Problematika obnovy drevených krovov
 • Stavebná Fakulta STU v Bratislave (doc. Ing. Oto Makýš, PhD.) - problematika sanácie vlhkosti a ďalších technologických postupov pri obnove pamiatok
 • Centrum Excelence Telč pro interdisciplinární výzkum kulturního dědičství (prof. Miloš Drdácký, PhD.) - Problematika materiálov, technológie a metód pre dlhodobú udržateľnosť kultúrneho dedičstva
 • Stavebná fakulta ČVUT Praha ( Akad. arch. Mikuláš Hulec) - Katedra architektury – ateliér obnovy pamiatok
 • Centrum pre obnovu pamiatok v Banskej Štiavnici. Obnova s.r.o. (Mgr. Michal Hrčka) - Prepojenie s praxou – firma, ktorá realizuje obnovu pamiatok s použitím tradičných materiálov, techník a technológií s jej pracoviskom, dielňami ateliérmi seminárnymi podujatiami v Banskej Štiavnici
 • Corwum s.r.o. (Ing. L. Kramarčík, konzultant Ing. Vladimír Kohút) - Prepojenie s praxou - projekčná kancelária statikov - sanácie a nových statických zásahov do historickej architektúry
 • Art s.r.o. (Mgr. Art. Michal Pleidel a kol.) - Prepojenie s praxou – komplexné reštaurovanie a obnova hnuteľných a nehnuteľných pamiatok
 • Pamarch s.r.o. (Ing. Ján Kresan) - Prepojenie s praxou – komplexné služby v oblasti realizácie výskumov a obnovy historickej architektúry – predovšetkým archeologický výskum
 • Architektonicko-historický a urbanisticko-historický výskum (PhDr. Magdaléna Kvasnicová, PhD., Ing. arch. Peter Hudák, PhD - Prepojenie s praxou – držitelia osvedčení o osobitnej odbornej spôsobilosti na vykonávanie pamiatkového výskumu v odbore architektonicko-historický výskum a urbanisticko-historický výskum