Prejsť na obsah
Ateliér Sopirová /Bašová

MESTO - RIEKA - KRAJINA

Zoznam akceptovaných študenkov pre ZS akad roka 2020/21:

Frivaldský Ján, Ďurmek Adrián, Zvercová Monika, bc. Kajanová Bronislava, bc. Šišková Zuzana, bc. Vavrová Mária,

bc. Volková Veronika, bc. Zacková Monika, bc. Vafinová Dáša, bc.  Kožehubová Ivona., Ing. Šverhová Martina

Ateliér zahajujeme v pondelok 21.09,2020 o 12:00 hod. v miestnosti 228.

Kreatívny ateliér orientovaný na efektívnu, humánnu a udržateľnú urbanisticko-architektonickú tvorbu v mestskom a vidieckom  priestore, s dôrazom na význam krajinného kontextu pre tvorbu prostredia.

Nosné témy vertikálneho ateliéru:

  • transformácia nefunkčných území
  • recyklácia devastovaných priestorov
  • obnova urbánnych štruktúr a architektúry
  • dotváranie krajiny

Témy ateliéru pre zimný semester 2020/2021 sú určené pre:

  1. stupeň štúdia: 4 ročník: Modul Ateliér VII 1_AN7 a VIII 1_AN8
  2. stupeň štúdia: 5 ročník: Ateliér urbanistická tvorba 2_AT1_AU
  3. ročník: Ateliér III 2.AT2_U a 2AT2-A

1. Téma:

Bratislava „Dunajská rozvojová os“

Téma je zameraná na urbanisticko-krajinárske a architektonické scenáre riešenia vybranej lokality južnej rozvojovej osi Bratislavy v kontexte mesta a rieky Dunaj, s dôrazom na:

  • dotvorenie existujúcej urbanistickej štruktúry mestských častí Bratislavy,
  • obnovenie pôvodných Dunajských ramien,
  • využitie krajinného a prírodného potenciálu územia pozdĺž rieky Dunaj.

Študent si vyberie z naledovnýeh tém: Bratislava "Zimný prístav", Bratislava "Južné mesto",  Bratislava Čunovo "Danubia park" (bližšie popísané v zadaní).

2. Téma:

Bratislava „Záhorská rozvojová os“

Téma ateliéru je zameraná na scenáre optimálnej miery ďalšieho rozvoja mestskej časti Bratislava Záhorská Bystrica, intenzifikáciu, existujúcej urbánnej štruktúry, dotvorenie ťažiskových verejných priestorov, hľadanie koncepcie novej obytnej  zástavby vo vidieckom prostredí, ktoré nesie špecifické urbánne a typologické znaky „záhorskej“ lokality.

Téma bude riešená v spolupráci s mestskou časťou Bratislava Záhorská Bystrica.

Prihlasovanie študentov:

    cez AIS (pod jednotlivými predmetmi)

na mail: sopirova@fa.stuba.sk

Práca a úspechy študentov VAT v akad. roku 2019/2020

Nominácia na cenu prof. Lacku 2019/20 o najlepšiu diplomovú prácu:

            Bratislava Zimný prístav, študent David Repiský

Cena doc. Kodoňa 2019/2020 o najlepšiu krajinársku prácu:

            Bratislava Čunovo „Danubia park“, študentka Dominika Svobodová

Odmena doc. Kodoňa 2019/2020 o najlepšiu krajinársku prácu:

            Bratislava „Južné mesto“, študenti Ivona Kožehubová, Mário Pavlík