Prejsť na obsah
Ateliér - Sopirová /Bašová

 MESTO - RIEKA - KRAJINA

Tematický ateliér:         Bratislava "Dunajská rozvojová os"

     

Ateliér je orientovaný na efektívnu, humánnu a udržateľnú urbanisticko-architektonickú tvorbu v mestskom a vidieckom  priestore s dôrazom na význam krajinného kontextu pre tvorbu prostredia.

Nosné témy:

  _______  transformácia nefunkčných území

  _______  recyklácia devastovaných priestorov

  _______  obnova urbánnych štruktúr a architektúry

  _______  dotváranie krajiny

Charakteristika vertikálneho ateliéru

Cieľom vertikálneho ateliéru je zvýšiť kvalitu a atraktivitu krajiny, urbánnej štruktúry, architektúry a verejných priestorov.

Ambíciou ateliérových prác je navrhovaným riešením prispieť k rozvoju územia, efektívnejšiemu hospodáreniu s urbánnym priestorom a zmierneniu dôsledkov klimatických zmien.

Výber zadania

Zadania ateliérových prác sú cielene vybrané tak, aby študenti porozumeli urbanizovanému priestoru a svojimi návrhmi prispeli k jeho harmonickému rozvoju, pri rešpektovaní funkčno-prevádzkových, hmotovo-priestorových, kompozičných, environmentálnych a ekonomických hľadísk územia, vrátane uplatňovania krajinársko–architektonických prístupov.

Spôsob výučby:

Otvorený, tematicky previazaný ateliér s efektívnou kontinuálnou výučbou, ktorý poskytne zadania pre všetky typy ateliérov od urbanistickej (sídelnej a zonálnej) a krajinnej úrovne, cez súbor stavieb, architektúru až po verejné priestory a ich detaily, s presahom do dimenzie tvorby parkovej architektúry.

Komplexný ateliér je určený

v zimnom semestri pre:

1. stupeň štúdia: AT navrhovania VII. Modul M8

2. stupeň štúdia: AT I urbanistická tvorba, AT III – preddiplomový projekt

v letnom semestri pre:

1. stupeň štúdia: bakalárska práca

2. stupeň štúdia: AT II architektonická tvorba, diplomová práca.

Krédo výučby:

motivácia študenta – tímová spolupráca (diskusie, workshopy, kritiky...)

rozvoj kreatívnosti – skice, pracovné modely, študentské súťaže, výstavy

koncepčné myslenie – zhodnotenie východísk a ich využitie pre ideu návrhu

dôraz na osobnostný rast – práca s odbornou literatúrou

podpora systematickosti - intenzívne pracovné nasadenie počas semestra

pozdvihnutie sebavedomia – interaktívne spôsoby prezentácie návrhu.

Medzinárodná spolupráca:

Vertikálny ateliér bude v akademickom roku 2019/2020 zapojený do Landscape forum 2020 (s tématickým zameraním "Crossborder Landscapes", ktorý organizuje ECLAS (European council of landscape architecture schools), TU Wien a FA STU.

Jeho súčasťou je študentská súťaž, pre ktorú ako modelové územia boli vytipované lokality na hraniciach Slovenska, Rakúska a Maďarska.