Prejsť na obsah
Ateliér - Vitková / Špaček

Prezentácia zadania VA Vitková Špaček

Bratislava 2050 - znižovanie uhlíkovej stopy mesta

 

16.9.2019. Aktuálna koncentrácia CO2 v atmosfére: 409,20 ppm. Hodnota pred rokom: 405,50 ppm. Bezpečná koncentrácia: 350 ppm.

Prehnaná spotreba, individualistické správanie, nekontrolované čerpanie obnoviteľných zdrojov, zmeny klímy a strata biodiverzity sa stávajú najzávažnejším problémom našej doby. Len stavebný sektor zodpovedá za takmer 40% globálnych emisií oxidu uhličitého. 

Je ešte možné zastaviť tento negatívny vývoj? Ako by mali vyzerať potrebné zmeny? Čo pomôže zmeniť urbanizmus miest, čo architektonické riešenie budov? 

Ako rýchlo vieme v Bratislave začať smerovať ku karbónovej neutralite? Akými spôsobmi a nástrojmi? 

Žijeme v dobe, kedy je pre profesiu architekta nevyhnutné správať sa zodpovednejšie ako kedykoľvek predtým - konať zodpovedne voči sebe i ostatným. Stráca sa hranica medzi architektúrou a urbanizmom, tvorba a práca architekta musí byť postavená na relevantných zdrojoch a robustných výskumoch. 

Riešeným územím bude širšie centrum Starého mesta Bratislava. Zadania v architektúre sa budú sústrediť na hľadanie riešení pre voľné prieluky a adaptácie existujúcich budov, urbanisti na udržateľné stratégie pre verejné priestory a celkový rozvoj zóny.  

 

Analytická časť - riešené územia: 
 • Audit územia: voľné plochy, brownfieldy, územia s potenciálom, neadekvátne využívané územia
 • Väzby a vzťahy medzi riešeným územím a ostatnými časťami mesta, úloha riešeného územia v systéme mesta (aglomeračnom území Bratislavy vo väzbe na Viedeň), definovanie hranice a charakter štvrtí (neighborhoods), ktoré sa v riešenom území nachádzajú, ich funkčné využitie a prínos pre spoločnosť / obyvateľov 
 • Verejný priestor: aký má charakter, komu slúži, ako vypovedá o funkcií, skúmanie aktivity v parteroch
 • Prieskumy “zraniteľnosti územia z pohľadu klimatických opatrení” medzi obyvateľmi - dotazníková forma, terénny prieskum
 • Solárny potenciál územia - koncept solárneho obalu budovy (autor Ralph Knowles), solárny faktor tvaru, solárny kataster
Teoretický výskum:
 • Ako pristúpiť k existujúcej štruktúre z hľadiska znižovania uhlíkovej stopy? 
 • Ako zvoliť prístup k tvorbe novej urbánnej štruktúry / architektúry? 
 • Aká je vhodná miera zhusteni a/ zastavania daného územia - urbanistická ekonómia, hmota vs. otvorený priestor? Kontrast vs. harmónia?
 • Sebestačnosť / Kooperatívnosť - energetická, hospodárska, funkčná, potravinová 
Návrhová časť: 
 • Definovanie potenciálu územia z hľadiska udržateľnosti: potenciál maximalizácie využitia existujúceho územia (z hľadiska priestoru, energie, ...), potenciál maximalizácie intenzifikáciou výstavby
 • Hľadanie rovnováhy a vhodného doplnenia komunitných, mestských vs. nadmestských funkcií v území s dôrazom na koncept “PUT PEOPLE FIRST”:
  • Komunitné: drobné zásahy, ľudská mierka, obytný priestor
  • Mestské: komunita, drobné zásahy, ľudská mierka, mix funkcií
  • Nadmestské: oficiálny obraz mesta, veľká hustota, reprezentatívne budovy, verejné budovy 
 • Circulárny systém fungovania územia: od rozsahu celej štvrte až po stavebný detail 
 • Intervencie adaptačných opatrení na zmenu klímy - experimentálne / inovatívne vo verejnom priestore / verejných budovách / súkromnom stavebnom fonde


4. ROČ. BC: Ateliér VIII modul A

4. ROČ. BC: Ateliér VIII modul urbanizmus

1.ROČ. ING: Ateliér 1 

2. ROČ. ING: Ateliér III U

2. ROČ. ING: Ateliér III A