Prejsť na obsah
Ateliér Schleicher

© Vlado Ondrejovič                                                                                                                                       © Vlado Ondrejovič

Hlavnou spoločnou témou vertikálneho ateliéru je Zimný prístav v Bratislave. Lokalita Zimného prístavu je v úzkom kontakte na dynamicky sa rozvíjajúce územie zóny Chalupkova a dunajské nábrežie. Zároveň ide o miesto so silným geniom loci. Svojou atraktívnou polohou a veľkosťou poskytuje Zimný prístav mimoriadne možnosti pre vznik novej urbanistickej štruktúry a zaujímavých objektov vybavenosti, bývania, oddychových zón a podobne.

Pre jednotlivé ateliéry vertikálneho ateliéru – Ateliér navrhovania VII (4.r.), Ateliér I (5.r.) a Ateliér III – „preddiplomový projekt“ (6.r.), budú zadania bližšie špecifikované na základe zamerania konkrétneho ateliéru a úvodných úvah o filozofii riešenia územia.

V prípade modulového Ateliéru navrhovania VII pôjde okrem urbánnych vzťahov v priestore predovšetkým o architektonickú rovinu a riešenie konkrétneho objektu vybavenosti pre kultúru (napr. múzeum, galéria, Kunsthalle, výstavný priestor, kultúrne centrum a pod.). V prípade Ateliéru I a Ateliéru III pôjde zase o interakcie priestoru s mestom, širšie vzťahy s okolitými urbanistickými štruktúrami a urbanistickú rovinu problematiky s naznačením riešení vo vybraných architektonických objektoch tak, aby návrh tvoril východisko pre detailný návrh architektonických objektov v ďalšom semestri (Ateliér II – 5.r., Diplomová práca – 6.r.).   

V rámci vertikálneho Ateliéru Schleicher je možné po dohode riešiť aj architektonickú súťaž, prípadne vlastné zadanie podľa výberu študenta obsahovo spĺňajúce parametre ateliérov v jednotlivých ročníkoch.