Prejsť na obsah
Knižnica FA STU

Vyhľadávanie publikačnej činnosti a ohlasov pedagogických, výskumných pracovníkov a doktorandov fakúlt STU v databáze knižničného systému ARL (Advanced Rapid Library).

DATABÁZA PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI STU

Poznámka: V databáze CREPČ na portáli CREPČ/CREUČ sú obsiahnuté najmä kategórie publikácií, ktoré zohľadňuje MŠVVaŠ SR pri delení rozpočtu, preto môžu byť výstupy z CREPČ neúplné (čo sa týka kategórií publikácií, citácií, rozsahu rokov registrovaných publikácií).

HODNOTENIE ČASOPISOV 

Pri posudzovaním kvality vedeckých časopisov sa používajú rôzne metriky:

 

Voľne prístupný hodnotiaci portál, ktorý čerpá bibliometrické údaje z databázy SCOPUS. Obsahuje záložky: Journal Ranking a Country Ranking.

Uvedené kvartily časopisov (v rozsahu Q1 - Q4) predstavujú význam / prestíž časopisu v danom vednom odbore. Kvartily časopisov sa ročne aktualizujú a sú alternatívou k impakt faktoru.

 

Bibliometrická databáza na hodnotenie a porovnávanie vedeckých časopisov. Je súčasťou portálu Web of Science (WoS). Obsahuje dve edície: Science Edition  a  Social Science Edition.

Impact Factor (IF) - indikátor kvality vedeckého časopisu (nevzťahuje sa na hodnotenie článku alebo autora) sa každoročne aktualizuje.

Databáza je dostupná na základe overenia IP adries alebo vzdialeného prístupu.

Návody na konfiguráciu a používanie vzdialeného prístupu z domácich počítačov do siete STU: Vzdialený VPN prístup do siete STU.

 

Pomôcka pri výbere periodika na publikovanie:

Výber časopisov na základe kvartilov za rok 2017 rozdelený podľa odborov: kvartily_casopisy (k 1.4.2019).


LEGISLATÍVA

•  Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 456/2012 Z.z. o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti   -   platí pre registráciu publikačnej a umeleckej činnosti od roku 2013;
•  Zákon č. 455/2012 Z.Z. o vysokých školách, ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č. 131/2002 (§ 108a až 108c) -  platí od roku 2013;  § 108c - upravuje overovanie správnosti kategorizácie publikácií alebo výstupov umeleckej činnosti a odvolací proces;
•  Smernica rektora č. 8/2013-R – Centrálny register evidencie publikačnej činnosti a centrálny register umeleckej činnosti v podmienkach STU v Bratislave, platná od 11.12.2013.


METODICKÉ POKYNY

Metodické pokyny CVTI SR, ktoré upresňujú pravidlá a povinnosti registrácie v zmysle vyhlášky 456/2012 Z.z.:


DÔLEŽITÉ ZMENY V EVIDENCII PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI (EPC) V ZMYSLE VYHL. 456/2012  

Prehľad nových, zmenených a zrušených kategórií EPC v zmysle vyhlášky 456/2012

Zrušené kategórie publikácií:
•   vedecké práce v zahraničných/domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (AEE, AEF);
•   odborné práce v zahraničných/domácich recenzovaných zborníkoch (BEC, BED);
•   legislatívne dokumenty (BGH);
•   preprinty vedeckých prác vydané v zahraničných/domácich vydavateľstvách (AFI, AFJ);
•   audiovizuáne diela (videokazeta, film, CD-ROM, DVD) v zahraničnej/domácej produkcii (CAG, CAH)

Nové kategórie publikácií:

•  vedecké práce v zahraničných/domácich časopisoch registrovaných v databázach WoS a SCOPUS (ADM, ADN);
•  abstrakty vedeckých prác v zahraničných/domácich časopisoch registrovaných v databázach WoS a SCOPUS (AEM, AEN);
•  odborné práce v zahraničných/domácich časopisoch registrovaných v databázach WoS a SCOPUS (BDM, BDN);
•  kapitoly v umeleckých monografiách, kapitoly umeleckých prekladov publikácií vydaných v zahraničných a  domácich vydavateľstvách (CBA, CBB).

Upozornenie: V nových kategóriách ADM, ADN, AEM, AEN, BDM a BDN sa neevidujú konferenčné príspevky a abstrakty z konferencií uverejnené v časopise alebo v jeho suplementárnom čísle, ktoré sú zaradené v databázach WoS a SCOPUS. Tieto sa registrujú ako konferenčné v príslušných kategóriách.


VEDECKÉ PUBLIKÁCIE:

•  Minimálny náklad 100 exemplárov sa požaduje len pri vedeckých monografiách, kapitolách vo vedeckých monografiách, štúdiách charakteru vedeckej monografie (kategórie EPC: AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD) vydaných na fyzickom nosiči (printový dokument, CD-ROM, DVD-ROM, USB kľúč, FDD, Blu-ray). Pri  publikáciách ostatných kategórií (napr. odborné a umelecké monografie, odborné a vedecké zborníky, katalógy a i.) vydaných na fyzickom nosiči zostáva minimálny náklad 50 exemplárov;

Pri online forme vydania publikácie nerozhoduje náklad, ale dostupnosť prostredníctvom internetu (voľne dostupný, nezaheslovaný dokument).

•  Recenzné konanie sa požaduje pre publikácie (AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD, ACA, ACB, ACC, ACD, AEC, AED,AFA,AFB,AFC,AFD,AGI).                                                                                                                                                                                                         Vedecké publikácie musia byť pred vydaním posudzované najmenej 2 recenzentmi. Ak recenzenti nie sú uvedení v publikácii, autor dokladuje recenzné konanie.

Pri zahraničných publikáciách nie je potrebné dokladovať recenzné konanie v tom prípade, ak boli vydané vydavateľstvom, ktoré je uvedené v Zozname vybraných zahraničných vydavateľstiev vedeckej literatúry (viď Metodické pokyny)


INFORMÁCIE A INTERNÉ MATERIÁLY K EVIDENCII PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI A OHLASOV

Vykazovacie obdobie 2019: evidovanie publikácií do 31.1.2020

Z dôvodu včasnej a správnej evidencie zverejnených výstupov publikačnej činnosti autori odovzdávajú do knižnice formuláre a podklady k evidencii priebežne, počas celého vykazovacieho obdobia.

 

1. FORMULÁRE pre evidenciu publikačnej činnosti a ohlasov na FA STU

Formulár pre evidenciu publikácií - aktualizácia august 2017
Formulár pre evidenciu ohlasov - aktualizácia august 2017

     POMÔCKY k vyplňovaniu formulárov

 

2. PODKLADY k publikáciám v tlačenej alebo elektronickej forme:

  • Publikácia ako celok/vedecká monografia (AAA, AAB) – líce a rub titulného listu, úvod/predslov, záver/doslov, obsah, tiráž, použitú literatúru (ak nie je použitá literatúra uvedená v publikácii súhrnne na konci, ale na konci každej kapitoly, je potrebné odvzdať použitú literatúru aspoň z prvých troch kapitol publikácie/ak je použitá literatúra uvedená len pod čiarou v texte publikácie, je potrebné dodať aspoň 20 odkazov na použitú literatúru z danej publikácie),
  • Časť publikácie/kapitola alebo štúdia vo vedeckej monografii (ABA, ABB, ABC, ABD) – líce a rub titulného listu, úvod/predslov a záver/doslov celej publikácie, obsah, tiráž, prvú a poslednú stranu štúdie alebo kapitoly, použitú literatúru ku štúdii alebo kapitole alebo použitú literatúru celej publikácie (ak je použitá literatúra uvedená len pod čiarou v texte kapitoly, je potrebné dodať aspoň 5 odkazov na použitú literatúru z danej kapitoly),
  • Príspevky v časopisoch, zborníkoch – titulný list, obsah, tiráž časopisu/zborníka, kópiu príspevku časopisu/zborníka. Dokladovať treba aj vyžiadanie príspevku na konferencii.

REGISTRÁCIA A VERIFIKÁCIA VÝSTUPOV EPC

V rámci vykazovacieho obdobia Knižnica FA eviduje publikačnú činnosť autorov v ARL - Databáza publikačnej činnosti STU .

Odvolací proces: Publikácie skupiny A1 zaregistrované do CREPČ posudzuje po formálnej stránke OHPČ, po obsahovej stránke odborný hodnotiteľský orgán riaditeľa CVTI SR.                                       

V prípade nesprávnej kategorizácie publikácie CVTI SR zašle písomný návrh na zmenu kategórie publikácie na vedenie vysokej školy a do akademickej knižnice. Vysoká škola alebo autor majú právo podať námietky k návrhu CVTI SR (doporučene poštou) do 15 pracovných dní odo dňa doručenia návrhu. Ak vysoká škola alebo autor v stanovenej lehote nepredložia písomné námietky k návrhu CVTI SR, publikácia zostáva zaradená v kategórii, ktorú navrhlo CVTI SR. 

Odvolací proces upravuje § 108c Zákona č. 455/2012 Z. z. o vysokých školách. Podrobnejšie informácie o postupe odvolacieho procesu.


KONTAKTNÍ PRACOVNÍCI:

Mária Filová: evidencia publikačnej a umeleckej činnosti (prízemie, č. dv. 40,  kl. 232, filova@fa.stuba.sk)
Beáta Farkašová: evidencia publikačnej činnosti a ohlasov (prízemie, č. dv. 40,  kl. 251, farkasova@fa.stuba.sk)
Mgr. Zuzana Sýkorová: konzultácie (prízemie, č. dv. 43, kl. 233, 0918 665 025, sykorova@fa.stuba.sk)