Prejsť na obsah
Knižnica FAD STU

 

DATABÁZA PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI STU - ARL

 

V databáze knižničného systému ARL (Advanced Rapid Library) sú evidované výstupy publikačnej činnosti a ohlasov pedagogických, výskumných pracovníkov a doktorandov fakúlt STU.

 

CREPČ

 

Na portáli CREPČ sú v Centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti obsiahnuté kategórie publikácií, ktoré zohľadňuje MŠVVaŠ SR pri delení rozpočtu, preto môžu byť výstupy z CREPČ neúplné (čo sa týka kategórií publikácií, citácií, rozsahu rokov registrovaných publikácií). 

 


INFORMÁCIE A INTERNÉ MATERIÁLY K EVIDENCII PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI A OHLASOV

 

Harmonogram zberu podkladov k evidencii publikačnej a umeleckej činnosti za vykazovacie obdobie 2021 na Fakulte architektúry a dizajnu STU v Bratislave - príkaz dekana 1/2021.

Odovzdávanie podkladov k výstupom zrealizovaným za rok 2021:

  • do 30.06.2021 - výstupy za prvý polrok 2021;
  • do 30.10.2021 - výstupy zverejnené do konca októbra 2021;
  • do 17.12.2021 - výstupy za november a december 2021 (interný deadline ukončenia zberu podkladov k výstupom za vykazovacie obdobie 2021).

Do konca januára 2022 je možné evidovať publikácie s rokom vydania 2021, ktoré sú vydané s oneskorením. V priebehu roka 2021 sú evidované aj publikácie s rokom vydania 2020, ktoré boli vydané neskôr a ešte neboli zaevidované.

 

Z dôvodu včasnej a správnej evidencie zverejnených výstupov publikačnej činnosti autori odovzdávajú do knižnice formuláre a podklady k evidencii priebežne, počas celého vykazovacieho obdobia.

 

1. FORMULÁRE pre evidenciu publikačnej činnosti a ohlasov na FAD STU

POMÔCKY k vyplňovaniu formulárov

 

2. PODKLADY k publikáciám v tlačenej alebo elektronickej forme:

  • Publikácia ako celok/vedecká monografia (AAA, AAB) – líce a rub titulného listu, úvod/predslov, záver/doslov, obsah, tiráž, použitú literatúru (ak nie je použitá literatúra uvedená v publikácii súhrnne na konci, ale na konci každej kapitoly, je potrebné odvzdať použitú literatúru aspoň z prvých troch kapitol publikácie/ak je použitá literatúra uvedená len pod čiarou v texte publikácie, je potrebné dodať aspoň 20 odkazov na použitú literatúru z danej publikácie),
  • Časť publikácie/kapitola alebo štúdia vo vedeckej monografii (ABA, ABB, ABC, ABD) – líce a rub titulného listu, úvod/predslov a záver/doslov celej publikácie, obsah, tiráž, prvú a poslednú stranu štúdie alebo kapitoly, použitú literatúru ku štúdii alebo kapitole alebo použitú literatúru celej publikácie (ak je použitá literatúra uvedená len pod čiarou v texte kapitoly, je potrebné dodať aspoň 5 odkazov na použitú literatúru z danej kapitoly),
  • Príspevky v časopisoch, zborníkoch – titulný list, obsah, tiráž časopisu/zborníka, kópiu príspevku časopisu/zborníka. Dokladovať treba aj vyžiadanie príspevku na konferencii.

 


VERIFIKÁCIA VÝSTUPOV EPČ A ODVOLACÍ PROCES

V rámci vykazovacieho obdobia Knižnica FAD eviduje publikačnú činnosť autorov v ARL - Databáza publikačnej činnosti STU a v databáze CREPČ - Centrálny register evidencie publikačnej činnosti.

Publikácie skupiny A1 zaregistrované do CREPČ posudzuje po formálnej stránke OHPČ, po obsahovej stránke odborný hodnotiteľský orgán riaditeľa CVTI SR.

V prípade nesprávnej kategorizácie publikácie CVTI SR zašle písomný návrh na zmenu kategórie publikácie na vedenie vysokej školy a do akademickej knižnice. Vysoká škola alebo autor majú právo podať námietky k návrhu CVTI SR (doporučene poštou) do 15 pracovných dní odo dňa doručenia návrhu. Ak vysoká škola alebo autor v stanovenej lehote nepredložia písomné námietky k návrhu CVTI SR, publikácia zostáva zaradená v kategórii, ktorú navrhlo CVTI SR. 

Odvolací proces upravuje § 108c Zákona č. 455/2012 Z. z. o vysokých školách. Podrobnejšie informácie o postupe odvolacieho procesu.

 


KONTAKTNÍ PRACOVNÍCI:

Beáta Farkašová: evidencia publikačnej činnosti a ohlasov (prízemie, č. dv. 40,  kl. 251, beata.farkasova@stuba.sk)

Mária Filová: evidencia publikačnej a umeleckej činnosti (prízemie, č. dv. 40,  kl. 232, maria.filova@stuba.sk)

Mgr. Zuzana Sýkorová: konzultácie a odvolávací proces (prízemie, č. dv. 43, kl. 233, 0918 665 025, zuzana.sykorova@stuba.sk)