Prejsť na obsah
Knižnica FAD STU

V databáze knižničného systému STU ARL (Advanced Rapid Library) sú evidované výstupy publikačnej činnosti a ohlasov pedagogických, výskumných pracovníkov a doktorandov fakúlt STU. 

 

DATABÁZA STU - ARL   /   CREPČ

 

Na portáli CREPČ sú v Centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti obsiahnuté kategórie publikácií, ktoré zohľadňuje MŠVVaŠ SR pri delení rozpočtu, preto môžu byť výstupy z CREPČ neúplné (čo sa týka kategórií publikácií, citácií, rozsahu rokov registrovaných publikácií).   

 

Zmeny v evidencii publikačnej činnosti a ohlasov - OD 1.2.2022 


REGISTRÁCIA PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI A OHLASOV

 

Harmonogram zberu podkladov k evidencii publikačnej a umeleckej činnosti za vykazovacie obdobie 2022 na FAD STU v Bratislave.

Dôrazne upozorňujeme všetkých tvorivých zamestnancov na dodržiavanie predpísaných termínov, nakoľko koncoročná nárazová evidencia výstupov nie je v kapacite pracovníčok Knižnice FAD STU. Pri nedodržaní termínov nebudú záznamy evidované. Výzva na evidenciu záznamov PČ a UČ bude zasielaná knižnicou všetkým tvorivým zamestnancom na začiatku každého kvartálu.

 

Podklady k evidencii výstupov publikačnej činnosti a ohlasov k nej odovzdajte čo najskôr po ich vydaní: 

Termín odovzdania:

Výstupy za obdobie:

Akceptované výstupy aj za:

do 31.3.2022

január-marec 2022

*2021

do 30.6.2022

apríl-jún 2022

január-marec 2022 + *2021

do 30.9.2022

júl-september 2022

apríl-jún 2022 + *2021

do 16.12.2022

október-december 2022

júl-september 2022 + *2021

január 2023

-

október-december 2022

*2021 - Publikácie s rokom vydania 2021, ktoré boli vydané neskôr a neboli zaevidované vo vykazovacom období 2021 treba zaevidovať čo najskôr, najneskôr do 16.12.2022.

Ohlasy (citácie) evidujeme autorom na základe nimi odovzdaných podkladov priebežne.

Knižnica eviduje autorom z FAD články z časopisov SR, ktoré odoberá do fondu, podklady k týmto záznamom netreba predkladať. Autori si ich zaevidovanie kontrolujú v databáze ARL.  


DOKUMENTÁCIA

 

FORMULÁRE pre evidenciu publikačnej činnosti a ohlasov na FAD STU

 

POVINNÉ PRÍLOHY v elektronickej podobe:

do záznamov so zvolenou kategóriou EPČ V1 s typom dokumentu:

  • monografia
  • kritická pramenná edícia
  • kritický komentovaný preklad
  • kartografické dielo
  • katalóg umeleckých diel
  • editovaná kniha

- plný text celej publikácie

a kategóriou EPČ V2 s typom dokumentu:

  • kapitola

- plný text kapitoly a titulný list publikácie, obsah, úvod, predhovor,
 záver, doslov, tiráž, informácie o autoroch a celá použitá literatúra

Poznámka: Bez pripojeného plného textu publikácie nebude záznam predmetom formálnej a obsahovej verifikácie a nebude predmetom štátnej dotácie.

 

POMÔCKY k vyplňovaniu formulárov


VERIFIKÁCIA VÝSTUPOV EPČ A ODVOLACÍ PROCES

 

V rámci vykazovacieho obdobia Knižnica FAD eviduje publikačnú činnosť autorov v ARL a v databáze CREPČ. Publikácie skupiny A1 zaregistrované do CREPČ posudzuje po formálnej stránke OHPČ, po obsahovej stránke odborný hodnotiteľský orgán riaditeľa CVTI SR.

V prípade nesprávnej kategorizácie publikácie CVTI SR zašle písomný návrh na zmenu kategórie publikácie na vedenie vysokej školy a do akademickej knižnice. Vysoká škola alebo autor majú právo podať námietky k návrhu CVTI SR (doporučene poštou) do 15 pracovných dní odo dňa doručenia návrhu. Ak vysoká škola alebo autor v stanovenej lehote nepredložia písomné námietky k návrhu CVTI SR, publikácia zostáva zaradená v kategórii, ktorú navrhlo CVTI SR. 

Odvolací proces upravuje § 108c Zákona č. 455/2012 Z. z. o vysokých školách. Podrobnejšie informácie o postupe odvolacieho procesu.


KONTAKTNÍ PRACOVNÍCI:

 

Beáta Farkašová: evidencia publikačnej činnosti a ohlasov (prízemie, č. dv. 40,  kl. 251, beata.farkasova@stuba.sk)

Mária Filová: evidencia publikačnej a umeleckej činnosti (prízemie, č. dv. 40,  kl. 232, maria.filova@stuba.sk)

Mgr. Zuzana Sýkorová: konzultácie a odvolávací proces (prízemie, č. dv. 43, kl. 233, 0918 665 025, zuzana.sykorova@stuba.sk)