Prejsť na obsah
Knižnica FA STU

EVIDENCIA POČAS ZATVORENIA KNIŽNICE FA

 

Konzultačné hodiny pre publikačnú činnosť a ohlasy počas zatvorenia Knižnice FA budú realizované elektronicky cez e-mail v čase od 9.00 do 13.00.

Zber podkladov bude prebiehať výlučne e-mailom. Priložené prílohy k vyplnenému formuláru, by mali byť výstižne pomenované, očíslované a nie väčšie ako 5MB. Autorovi príde v priebehu 1-2 pracovných dní potvrdenie prevzatia podkladov a ak to bude potrebné aj výzva k doplneniu chýbajúcich príloh či k objasneniu nezrovnalostí. Nové metodické pokyny na vykazovacie obdobie 2020 sú zverejnené na podstránke Legislatíva a metodika.

V prípade potreby kontaktujte e-mailom zodpovednú pracovníčku pre evidenciu publikačnej činnosti a ohlasov, pani Beátu Farkašovú: beata.farkasova@stuba.sk alebo vedúcu Knižnice FA, Mgr. Zuzanu Sýkorovú: zuzana.sykorova@stuba.sk, tel.: 0918 / 665 025.

 


Výstupy publikačnej činnosti a ohlasov pedagogických, výskumných pracovníkov a doktorandov fakúlt STU v databáze knižničného systému ARL (Advanced Rapid Library):

 

DATABÁZA PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI STU

 

V databáze CREPČ (Centrálny register evidencie publikačnej činnosti) na portáli CREPČ/CREUČ sú obsiahnuté najmä kategórie publikácií, ktoré zohľadňuje MŠVVaŠ SR pri delení rozpočtu, preto môžu byť výstupy z CREPČ neúplné (čo sa týka kategórií publikácií, citácií, rozsahu rokov registrovaných publikácií).

 


INFORMÁCIE A INTERNÉ MATERIÁLY K EVIDENCII PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI A OHLASOV

 

Vykazovacie obdobie 2020 - evidovanie publikácií do 31.1.2021

  • priebežný termín odovzdania podkladov k výstupom za prvý polrok 2020 je 30. jún 2020

Do konca januára 2020 je možné evidovať publikácie s rokom vydania 2019, ktoré sú vydané s oneskorením. V tomto období sú evidované aj publikácie s rokom vydania 2018, ktoré boli vydané neskôr a ešte neboli zaevidované.

Harmonogram zberu podkladov k evidencii publikačnej a umeleckej činnosti za vykazovacie obdobie 2020 na Fakulte architektúry STU v Bratislave (príkaz dekana 1/2020).

Z dôvodu včasnej a správnej evidencie zverejnených výstupov publikačnej činnosti autori odovzdávajú do knižnice formuláre a podklady k evidencii priebežne, počas celého vykazovacieho obdobia.

 

1. FORMULÁRE pre evidenciu publikačnej činnosti a ohlasov na FA STU

 

     POMÔCKY k vyplňovaniu formulárov

 

2. PODKLADY k publikáciám v tlačenej alebo elektronickej forme:

  • Publikácia ako celok/vedecká monografia (AAA, AAB) – líce a rub titulného listu, úvod/predslov, záver/doslov, obsah, tiráž, použitú literatúru (ak nie je použitá literatúra uvedená v publikácii súhrnne na konci, ale na konci každej kapitoly, je potrebné odvzdať použitú literatúru aspoň z prvých troch kapitol publikácie/ak je použitá literatúra uvedená len pod čiarou v texte publikácie, je potrebné dodať aspoň 20 odkazov na použitú literatúru z danej publikácie),
  • Časť publikácie/kapitola alebo štúdia vo vedeckej monografii (ABA, ABB, ABC, ABD) – líce a rub titulného listu, úvod/predslov a záver/doslov celej publikácie, obsah, tiráž, prvú a poslednú stranu štúdie alebo kapitoly, použitú literatúru ku štúdii alebo kapitole alebo použitú literatúru celej publikácie (ak je použitá literatúra uvedená len pod čiarou v texte kapitoly, je potrebné dodať aspoň 5 odkazov na použitú literatúru z danej kapitoly),
  • Príspevky v časopisoch, zborníkoch – titulný list, obsah, tiráž časopisu/zborníka, kópiu príspevku časopisu/zborníka. Dokladovať treba aj vyžiadanie príspevku na konferencii.

 


VERIFIKÁCIA VÝSTUPOV EPČ A ODVOLACÍ PROCES

V rámci vykazovacieho obdobia Knižnica FA eviduje publikačnú činnosť autorov v ARL - Databáza publikačnej činnosti STU a v databáze CREPČ - Centrálny register evidencie publikačnej činnosti.

Publikácie skupiny A1 zaregistrované do CREPČ posudzuje po formálnej stránke OHPČ, po obsahovej stránke odborný hodnotiteľský orgán riaditeľa CVTI SR.

V prípade nesprávnej kategorizácie publikácie CVTI SR zašle písomný návrh na zmenu kategórie publikácie na vedenie vysokej školy a do akademickej knižnice. Vysoká škola alebo autor majú právo podať námietky k návrhu CVTI SR (doporučene poštou) do 15 pracovných dní odo dňa doručenia návrhu. Ak vysoká škola alebo autor v stanovenej lehote nepredložia písomné námietky k návrhu CVTI SR, publikácia zostáva zaradená v kategórii, ktorú navrhlo CVTI SR. 

Odvolací proces upravuje § 108c Zákona č. 455/2012 Z. z. o vysokých školách. Podrobnejšie informácie o postupe odvolacieho procesu.

 


KONTAKTNÍ PRACOVNÍCI:

Beáta Farkašová: evidencia publikačnej činnosti a ohlasov (prízemie, č. dv. 40,  kl. 251, beata.farkasova@stuba.sk)

Mária Filová: evidencia publikačnej a umeleckej činnosti (prízemie, č. dv. 40,  kl. 232, maria.filova@stuba.sk)

Mgr. Zuzana Sýkorová: konzultácie a odvolávací proces (prízemie, č. dv. 43, kl. 233, 0918 665 025, zuzana.sykorova@stuba.sk)