Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Vážení kolegovia, Podnikateľské centrum Fakulty architektúry a dizajnu STU hľadá z vašich radov 3 tvorivé kolektívy na spracovanie:

Urbanisticko - architektonicko – krajinárskeho návrhu využitia verejného priestranstva na parcele č. 5478/30 Bratislava – Podunajské Biskupice (viď príloha). Na základe zmluvy o spolupráci s MČ Podunajské Biskupice, budú miestnemu zastupiteľstvu predložené 3 nezávislé varianty riešenia, z ktorých bude vybratý návrh na dopracovanie PD a realizáciu (so samostatnou zmluvou o dielo cez PC ARCH). Predmetom riešenia je ideový návrh využitia danej lokality ako verejného priestoru pre obyvateľov MČ. Štúdia musí obsahovať základné pôdorysné a funkčné riešenie územia, so sprievodnou správou a aspoň 2 vizualizáciami / priestorovými zobrazeniami, pre prezentáciu verejnosti.

Doba riešenia návrhu: 6 týždňov od podpísania zmluvy, odmena pre každý kolektív: cca 3 500.-
Zloženie kolektívu nie je limitované, vedúci/a tímu však musí byť zamestnanec alebo interný doktorand FAD STU v Bratislave.
Svoj záujem o túto zákazku prejavte prosím zaslaním mejlu na adresu: pavel.gregor@stuba.sk spolu so zložením riešiteľského tímu a referenciami obdobného charakteru najneskôr do 7.9.2020 do 12.00.

PODKLADY
MAPA UAŠ

Prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD. – dekan fakulty
Ing. Roman Rosina – poverený vedením PC ARCH