Prejsť na obsah
Ústav interiéru a výstavníctva

Ústav interiéru a výstavníctva sa vyprofiloval ako samostatný subjekt Fakulty architektúry STU v roku 1990  z iniciatívy profesora Ivana Petelena a ostatných vtedajších spolupracovníkov. Jeho poslaním i ambíciou je nadviazať na základné piliere a tradičné hodnoty slovenskej interiérovej architektúry prezentované nestormi interiérového vzdelávania Vojtechom Vilhanom, Rastislavom Janákom a inými  tvorivo činnými architektmi v oblasti vnútorného prostredia budov. Programovou náplňou ústavu v dnešnom ponímaní je nastolené myšlienky naďalej všestranne rozvíjať a pretaviť ich na úroveň dnešných inovovaných podmienok.

 

Hlavnou náplňou ústavu je zabezpečovanie komplexného edukačného procesu v oblasti interiérového navrhovania v inžinierskom študijnom odbore 5.1.1 Architektúra a urbanizmus a v umeleckom študijnom odbore 2.2.6 Dizajn. S cieľom previazania metodiky výučby s reálnymi úlohami praxe priebežne spolupracujeme i s mimo fakultnými inštitúciami, aktuálne so Slovenskou agentúrou životného prostredia pri MŽP SR, Národným podnikateľským centrom Creative Point a mnohými inými subjektmi. Charakteristické sú i početné recipročné kontakty s ostatnými vzdelávacími subjektmi v danej oblasti na Slovensku i v Čechách, konkrétne s Drevárskou fakultou Technickej univerzity vo Zvolene, Fakultou umení Technickej univerzity v Košiciach, s Lesníckou a drevárskou fakultou Mendelovej univerzity a Stavebnou fakultou Vysokého učení technického v Brne. Výučba je realizovaná v slovenskom a anglickom jazyku.

 

V nadväznosti na pedagogické aktivity ústav každoročne organizuje celoslovenskú študentskú súťaž o Cenu prof. Vilhana o najlepší študentský projekt v sfére interiérovej tvorby a priebežne sa zúčastňuje súťaží organizovaných inými partnermi v medzinárodnom meradle.

 

Výskumné aktivity a umelecké projekty sú úzko previazané s rovinou navrhovania interiéru, mobiliáru a prvkov mestského interiéru, ich vplyvmi na humanizáciu, kvalitu životného prostredia a zdravie človeka. Predmetom skúmania je takisto rozsiahly komplex atribútov týkajúcich sa interiérovej tvorby s použitím materiálov na báze dreva, mapovanie a generovanie znakov identity na území Slovenska, aspektov súvisiacich s inováciami a ďalšími smerovaniami. Aktuálnou súčasťou výskumných aktivít je i projekt zameraný na mapovanie predstaviteľov slovenskej interiérovej architektúry 20. storočia a verejné prezentovanie ich tvorby. Vedecká činnosť je realizovaná formou základného a aplikovaného výskumu charakterizovaného finálnou realizáciou prototypov a spoluprácou s externými inštitúciami. Časť aktivít je prepojená s edukačným procesom, čo priamo podporuje proklamované tendencie integrovania nových foriem vzdelávania. Výsledky výskumu sú pravidelne zverejňované na domácich i zahraničných sympóziách, konferenciách i iných podujatiach a publikované vo vedeckých, odborných časopisoch, zborníkoch a iných periodikách.

 

Jednotliví členovia ústavu sú aktívne činní i v umelecko-tvorivej sfére, o čom svedčí množstvo navrhnutých a realizovaných diel v oblasti architektúry, interiérovej tvorby i dizajnu a čiastkové evidovanie diel formou prihlášok dizajnu a úžitkových vzorov Úradom priemyselného vlastníctva SR. S cieľom zviditeľnenia a priblíženia umeleckých počinov širokej verejnosti sú výsledky tvorivých snažení zamestnancov, doktorandov i študentov periodicky prezentované na výstavách a iných podujatiach.

 

Navrhovanie interiéru chápeme ako kreatívny proces syntetizujúci umelecké, technické, fyziologické a psychologicko-sociologické aspekty tvorby, ako spojivo medzi architektúrou, dizajnom a technickými disciplínami, ktoré má svoje špecifické tvorivé metódy a prostriedky vyjadrovania.  Tvorbu interiéru nevnímame iba ako „púhu“ dimenziu „zariaďovania“, ale ako dimenziu všestranného komplexného modelovania vnútorného priestoru, generovania prevádzkových, kompozičných vzťahov, dizajnovania a syntetizovania interiérových prvkov i výtvarných detailov. Našim cieľom je takéto ponímanie interiérovej tvorby naďalej všestranne rozvíjať v procese výučby i v iných sférach našej činnosti, rozvíjať v kontexte kultúrno-historických tradícií, teritoriálnych vplyvov, jednotlivých kategórií architektonických objektov, existujúcej materiálovo-technologickej základne, umeleckých smerovaní a prebiehajúcich inovácií.


Späť na úvodnú stránku ústavu >>>