Prejsť na obsah
Ateliér Kováč /Joklová
Vitajte na stránke vertikálneho ateliéru Kováč - Joklová. V prípade ak máte záujem prehliadnuť si zadanie na ZS 2021/2022 a práce našich študentov v rámci VIRTUÁLNEHO PRIESKUMU FAD, kliknite na nasledovné odkazy.

zadanie na ZS 2021/2022 TU

PRVÉ STRETNUTIE SA KONÁ PONDELOK 20.09.2021 CEZ MEET CLASSROOMU VA 

(prihlasovací kód sme zasali cez AIS)

pozrite si tiež práce našich študentov:

- VIRTUÁLNY PRIESKUM FAD LS 2020/21-

- VIRTUÁLNY PRIESKUM FAD ZS 2020/21-


Zoznam prijatých študentov na ZS 2021/2022 (12/14 - v prípade záujmu 2 voľné miesta)

- IV. Ročník - 

Zlatica Hlaváčová

Patrícia Machálková

Filip Štefančin

Barbara Štecová

- V. Ročník -

Bc. Lukáš Gombarčík

Bc. Lucia Kutálková

Bc. Eva Lukáčová

- VI. Ročník - 

Bc. Denis Baričák

Bc. Lukáš Bryndziar

Bc. Andrea Gabrielová

Bc. Soňa Sokolovová

Bc. Eliška Zelienková


život v ateliéri

spojenie „majstrovského“  s  vedecko-výskumným  osobnostným  profilom
v prospech vzdelania a zručností  študenta architektúry v oblasti ateliérovej tvorby

Cieľom vertikálneho ateliéru je poskytnutie komplexnosti dimenzií architektonickej a urbanistickej tvorby tak, ako to zodpovedá profilu autorizovaného architektka SKA, ktorý je spôsobilý navrhovať územné koncepcie (prostredníctvom urbanistických štúdií), spracovávať územnoplánovaciu dokumentáciu a súčasne navrhovať a projektovať stavby.
V bakalárskom štúdiu bude ateliér zameraný na postup od urbanistickej koncepcie územia menšej zóny (zimný semester – modul) s nadväznosťou na záverečnú bakalársku prácu, ktorá bude riešiť návrh a projekt stavby budovy alebo verejného priestoru podľa študentovej voľby zamerania záverečnej bc. práce a jej seminára.
V inžinierskom štúdiu bude ateliér otvorený tak študentom študijného programu architektúry ako aj študijného programu urbanizmus.Východiskom bude teamová práca na urbanistickej koncepcii územia v tzv. veľkom urbanistickom ateliéri (optimálne prvý semester). Podľa študijného programu študenta budú na výsledky tohto ateliéru nadväzovať zadania urbanisticko-architektonické alebo individuálne architektonické zadania. Tak sa študent dostane do polohy, ktorá kopíruje prax, kde sa vyžaduje, aby stavba bola v súlade s urbanistickou koncepciou územia a jej územným plánom. V tomto ateliéri bude mať študent ojedinelú príležitosť oboznámiť sa s GIS systémami uplatňovanými v územnom plánovaní.
Prepojenosť tém bc. a inž. ateliérov bude spočívať v spoločnej lokalite riešenia, čo umožní študentom naprieč rôznych ročníkov tvorivé diskusie, workshopy a čo je najdôležitejšie – produktívnu spoluprácu s praxou.  Snahou ateliéru bude ponúkať študentom aktuálne témy spoločenskej praxe, kde ako protihodnotu tejto spolupráce bude okrem možnej ekonomickej podpory aj zabezpečenie kvalifikovaných podkladov ako aj diskusie s odborníkmi samospráv a štátnej správy.
Edukačný efekt sériovej nadväznosti architektonického ateliéru na urbanistický ateliér za predpokladu tej istej lokality spočíva v tom, že študent reflektuje na determinanty urbanistických východísk, ktoré sám navrhol. V tejto spätnej väzbe si uvedomuje aký má vplyv urbanistická koncepcia na možnosti architektonického návrhu a opačne, aké môžu byť urbanistické prejavy a dopady architektonického návrhu. Ateliér súčasne umožní simulácie povoľovacích procesov stavieb, ktoré v reálnej praxi musia byť v súlade s regulačným plánom. Je to možné uskutočniť „hrou na stavebný úrad“, kde si študenti môžu navzájom meniť úlohy investorov, architektov či úradníkov. Takto vnímaný vertikálny ateliér umožní nadobudnúť študentovi vedomosti aj v legislatíve vzťahu územného plánu a povoľovania stavieb.
Ponukou odborného a personálneho profilu vertikálneho ateliéru je zabezpečenie výučby zahraničných študentov, najmä v programe Erasmus alebo samoplatcov. Najmä urbanistický ateliér je príležitosťou spolupráce slovenských a zahraničných študentov.

>>> Vertikálne ateliéry (prehľad)