Prejsť na obsah
Ateliér Kováč /Joklová
Vitajte na stránke vertikálneho ateliéru Kováč - Joklová. V prípade ak máte záujem prehliadnuť si práce našich študentov v rámci VIRTUÁLNEHO PRIESKUMU FAD, kliknite na nasledovný odkaz.

- VIRTUÁLNY PRIESKUM FAD ZS 2020/21-


Vážený študent / študentka, v našom VA máme stále voľné miesta. Pozrite si prosím naše

zadanie na LS 2020/2021

a v prípade ak vás náš VA zaujal, čím skôr sa nám ohláste na mailovej adrese: kovac.joklova@gmail.com


AKTUÁLNY ZOZNAM ŠTUDENTOV V NAŠOM VA

4. ROČNÍK:

Zoran Červeni

Lucia Kutálková

Eva Lukáčová

5. ROČNÍK:

Bc. Denis Baričák

Bc. Andrea Gabrielová

Bc. Zuzana Zacharová

6. ROČNÍK:

Bc. Oliver Vician

Bc. Ágnes Gyarmati

Bc. Pavol Macko

Aktuálne 4 miesta voľné!


život v ateliéri

spojenie „majstrovského“  s  vedecko-výskumným  osobnostným  profilom
v prospech vzdelania a zručností  študenta architektúry v oblasti ateliérovej tvorby

Cieľom vertikálneho ateliéru je poskytnutie komplexnosti dimenzií architektonickej a urbanistickej tvorby tak, ako to zodpovedá profilu autorizovaného architektka SKA, ktorý je spôsobilý navrhovať územné koncepcie (prostredníctvom urbanistických štúdií), spracovávať územnoplánovaciu dokumentáciu a súčasne navrhovať a projektovať stavby.
V bakalárskom štúdiu bude ateliér zameraný na postup od urbanistickej koncepcie územia menšej zóny (zimný semester – modul) s nadväznosťou na záverečnú bakalársku prácu, ktorá bude riešiť návrh a projekt stavby budovy alebo verejného priestoru podľa študentovej voľby zamerania záverečnej bc. práce a jej seminára.
V inžinierskom štúdiu bude ateliér otvorený tak študentom študijného programu architektúry ako aj študijného programu urbanizmus.Východiskom bude teamová práca na urbanistickej koncepcii územia v tzv. veľkom urbanistickom ateliéri (optimálne prvý semester). Podľa študijného programu študenta budú na výsledky tohto ateliéru nadväzovať zadania urbanisticko-architektonické alebo individuálne architektonické zadania. Tak sa študent dostane do polohy, ktorá kopíruje prax, kde sa vyžaduje, aby stavba bola v súlade s urbanistickou koncepciou územia a jej územným plánom. V tomto ateliéri bude mať študent ojedinelú príležitosť oboznámiť sa s GIS systémami uplatňovanými v územnom plánovaní.
Prepojenosť tém bc. a inž. ateliérov bude spočívať v spoločnej lokalite riešenia, čo umožní študentom naprieč rôznych ročníkov tvorivé diskusie, workshopy a čo je najdôležitejšie – produktívnu spoluprácu s praxou.  Snahou ateliéru bude ponúkať študentom aktuálne témy spoločenskej praxe, kde ako protihodnotu tejto spolupráce bude okrem možnej ekonomickej podpory aj zabezpečenie kvalifikovaných podkladov ako aj diskusie s odborníkmi samospráv a štátnej správy.
Edukačný efekt sériovej nadväznosti architektonického ateliéru na urbanistický ateliér za predpokladu tej istej lokality spočíva v tom, že študent reflektuje na determinanty urbanistických východísk, ktoré sám navrhol. V tejto spätnej väzbe si uvedomuje aký má vplyv urbanistická koncepcia na možnosti architektonického návrhu a opačne, aké môžu byť urbanistické prejavy a dopady architektonického návrhu. Ateliér súčasne umožní simulácie povoľovacích procesov stavieb, ktoré v reálnej praxi musia byť v súlade s regulačným plánom. Je to možné uskutočniť „hrou na stavebný úrad“, kde si študenti môžu navzájom meniť úlohy investorov, architektov či úradníkov. Takto vnímaný vertikálny ateliér umožní nadobudnúť študentovi vedomosti aj v legislatíve vzťahu územného plánu a povoľovania stavieb.
Ponukou odborného a personálneho profilu vertikálneho ateliéru je zabezpečenie výučby zahraničných študentov, najmä v programe Erasmus alebo samoplatcov. Najmä urbanistický ateliér je príležitosťou spolupráce slovenských a zahraničných študentov.

>>> Vertikálne ateliéry (prehľad)