Prejsť na obsah
Výskum

Výskum na Fakulte architektúry sa člení na základný a aplikovaný v oblasti architektúry, urbanizmu, dizajnu, krajinnej a záhradnej architektúry a obnovy architektonického dedičstva. Jeho cieľom je realizovať excelentný výskum a vývoj zameraný najmä na:

  • experimentálne „body conscious“ navrhovanie predmetov,
  • univerzálne navrhovanie, výskum a experimentálnu tvorbu v oblasti navrhovania nediskriminačného prostredia,
  • experimentálny výskum v oblasti navrhovania ekologickej a udržateľnej architektúry,
  • hodnotenie dopadov rozvojových zámerov na kvalitu sídelného a prírodného prostredia,
  • oblasť kultúrnej udržateľnosti.

Realizácia týchto výskumných aktivít by mala prispieť k posilneniu spolupráce medzi akademickým prostredím a praxou ako aj spolupráce v širšom medzinárodnom kontexte.

FA STU vydáva vedecký recenzovaný časopis ALFA Architektonické listy FA STU.

Aktuality:

http://www.granty.stuba.sk/


MINEDU SR
Financovanie verejných vysokých škôl prostredníctvom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Obnovme si svoj dom
Program Ministerstva kultúry SR zameraný na podporu projektov systematického prístupu k ochrane národných kultúrnych pamiatok, projektov prípravy a realizácii obnovy alebo reštaurovania kultúrnych pamiatok aj v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva a projektov identifikácie, dokumentácie, prezentácie, interpretácie, publikovania a využitia pamiatkového fondu v súlade s ich pamiatkovými hodnotami.

SlovakAid
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS) Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

KEGA
Kultúrna a edukačná grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej  republiky je vnútorným grantovým systémom zameraným na finančnú podporu projektov aplikovaného výskumu v oblasti školstva, pedagogiky a tvorivého a interpretačného umenia, iniciovaných riešiteľmi z verejných vysokých škôl alebo Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v stanovených tematických oblastiach z inštitucionálnych finančných prostriedkov verejných vysokých škôl.

VEGA
Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied je vnútorným grantovým systémom pre rezort školstva a SAV, ktorý zabezpečuje vzájomne koordinovaný postup pri výbere a hodnotení projektov základného výskumu riešených na pracoviskách vysokých škôl a vedeckých ústavov SAV.

APVV
Agentúra na podporu vedy a výskumu

Fond na podporu umenia
Verejnoprávna inštitúcia zabezpečujúca podporu umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu, ktorá vznikla na základe zákona č. 284/2014 Z. z. Fond nahrádza podstatnú časť dotačného systému ministerstva kultúry a je nezávislý od ústredných orgánov štátnej správy, pričom jeho hlavným poslaním je podpora „živého“ umenia a kultúry. Fond poskytuje finančné prostriedky najmä na tvorbu, šírenie a prezentáciu umeleckých diel; podporu medzinárodnej spolupráce; na vzdelávacie programy v oblasti umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu; na štipendiá pre fyzické osoby, ktoré sa tvorivo, či výskumne podieľajú na rozvoji umenia a kultúry.

Interreg Europe 2014-2020

HORIZONT 2020

Creative Europe 2014-2020

SAIA
Mimovládna nezisková organizácia, ktorá sprístupňovaním informácií a poradenstvom o možnostiach štúdia v zahraničí napomáha internacionalizácii vzdelávania a vedy na Slovensku.

Dunajský fond
Podpora verejnoprospešných projektov na území slovenského toku Dunaja (vrátane Malého Dunaja).

Nadácia Tatra banky
Podpora aktívnych skupín profesorov a študentov na vysokých školách, najlepších študentov, mladých talentovaných umelcov a dizajnérov a vytváranie atraktívnych príležitostí na zvyšovanie kvality vzdelania.