Prejsť na obsah
Veda a výskum

- s účinnosťou od 25.02.2021

Smernica rektora č. 1/2021 – SR: Pravidlá na určenie minimálnych kritérií na získanie titulu docent a profesor na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave

 

- platné do 25.02.2021

Kritériá na habilitácie docentov a kritériá na vymenovanie profesorov Slovenskej technickej univerzity v Bratislave podľa §12, článok 1, písm. e) zákona č. 131/2002 Z. z. - Smernica rektora č. 3/2014-SR: Rámec pre stanovenie kritérií na habilitácie docentov a vymenovanie profesorov na STU v Bratislave) a Kritériá na habilitácie docentov a kritériá na vymenovanie profesorov STU v Bratislave

 

Odbor habilitačného a inauguračného konania

  • Architektúra a urbanizmus
  • Dizajn

 

Kvalifikačná komisia FAD STU

 

Termíny zasadnutí KK FAD STU a VaUR FAD STU:

Termín zasadnutia Kvalifikačnej komisie FAD STU: 18.2.2021

- odovzdanie podkladov k posúdeniu Kvalifikačnou komisiou: najneskôr do 15.2.2021

Termín zasadnutia Vedeckej a umeleckej rady FAD STU: 23.3.2021

 

Habilitačné konania - prebiehajúce:

     

    Vymenúvacie konania - ukončené:

     

    Habilitačné konania - ukončené: